Stonewall Kitchen Blueberry Breakfast
Stonewall Kitchen Blueberry Breakfast

Blueberry Breakfast

Includes: Farmhouse Pancake & Waffle Mix 16 oz, Wild Maine Blueberry Syrup 8.5 oz, Wild Maine Blueberry Jam 12.5 oz, Under the Mistletoe Tea Towel